Patch 2.2

Fixes: Opravy:
 • Fixed switching cutter fruit type switching if with combine grain tank capacity of zero (2.2) Pevnou spínací nůž ovoce typ přepínání když se spojí zrna nádrže na nulu (2,2)
 • Fixed rare issue with loading of milk production/price scale values from savegame (2.2) Opraven vzácný problém s načítání produkce mléka / hodnoty cena stupnici od savegame (2,2)
 • Fixed rare issue with NAT Punch-through with identical local IPs (2.2) Opraven vzácný problém s NAT Punch-prostřednictvím se shodným lokální IP (2,2)
 • Fixed very rare crash bug with physics contact reports in missions (2.2) Opraven velmi vzácný pád bug se zprávami fyziky kontakt v misích (2,2)
 • Fixed rare issue with screen shot feature (2.2) Opraven vzácný problém s funkcí screen shot (2,2)
 • Fixed sync issues with fruit prices in multiplayer (2.1) Opravena synchronizace problémy s ovocem ceny v multiplayeru (2.1)
 • Fixed tip triggers with the same name in the PDA (2.1) Pevná tip spouští se stejným názvem v PDA (2.1)
 • Fixed loading of mod vehicles with different number of components in savegame (2.1) Opraveno načítání mod vozidel s různým počtem komponent v savegame (2.1)
 • Fixed sync issues with baler in multiplayer (2.0) Opravena synchronizace problémy s balíky v multiplayeru (2,0)
 • Fixed issues with non-ascii characters in nickname (2.0) Opraven problém s non-ASCII znaky v přezdívku (2,0)
 • Fixed issues with weather warnings (2.0) Opraven problém s počasím varování (2,0)
 • Fixed issues with number of visible cows in multiplayer (2.0) Opraven problém s počtem viditelných krav v multiplayeru (2,0)
 • Fixed issue with old AMD Athlon XP CPUs (1.4) Opraven problém s starými AMD Athlon XP procesory (1,4)
 • Fixed rare crash on some Pentium 4 CPUs in multiplayer (1.3) Opraven vzácný pád na některých procesorech Pentium 4 v multiplayeru (1,3)
 • Fixed baleloader saving, loading and deleting if bales are mounted (1.2) Pevná baleloader ukládání, načítání a mazání, pokud balíky jsou namontovány (1,2)
 • Fixed manure fill level when using shovel (1.2) Pevná hnoje vyplnit úrovni při použití lopaty (1,2)
 • Fixed rare shop screen button hovering and keyboard input issues (1.2) Pevná vzácné shop obrazovce tlačítko vznášející otázky a vstup z klávesnice (1,2)
 • Fixed self propelled sprayer not being able to refuel (1.2) Pevná vlastním pohonem postřikovač nebyli schopni natankovat (1,2)
 • Fixed rare issue with combine unloading (1.2) Opraven vzácný problém s kombinovat vykládání (1,2)
 • Fixed typo in stop refuel text message Opraven překlep v tankovací stanice textové zprávy
 • Fixed PDA tip triggers stats Pevná PDA tip spouští statistiky
 • Fixed selecting seed type in multiplayer Pevná výběr osiva druhu v multiplayeru
 • Fixed baleforks for Agrovector and Agrofarm textures Pevná baleforks pro Agrovector a Agrofarm textury

Updates: Aktualizace:
 • Supplemented multiviewport script interface (2.2) Doplněny multiviewport skript rozhraní (2,2)
 • Added support for buying mods in multiplayer as client (2.2) Přidána podpora pro nákup mody v multiplayeru jako klient (2,2)
 • Increased the maximal number of help messages shown (2.2) Zvýšená maximální počet nápověda je zobrazena zpráv (2,2)
 • Added support for many grain unloading stations (2.2) Přidána podpora pro mnoho stanic zrno vykládání (2,2)
 • Added support for fruit converting cutters (2.1) Přidána podpora pro frézy ovoce konvertování (2.1)
 • Added pickup animation support to baler and foragewagon (2.1) Přidáno pickup animace podporu balíky a foragewagon (2.1)
 • Improved vehicles and cutters (collision, attacher points, etc) (2.1) Vylepšená vozidel a řezačky (kolize, upevňuje bodů, atd.) (2.1)
 • Baler pickups widths increased (2.1) Lis na malé dodávky šířkách vzrostla (2.1)
 • Improved driving and AI helper behavior of all vehicles and tools (2.0) Vylepšená AI řízení a pomocník chování všech vozidel a nástroje (2,0)
 • Improved AI helper sounds and lights (2.0) Vylepšená AI pomocník zvuků a světel (2,0)
 • Improved sowing machines (2.0) Vylepšená secí stroje (2,0)
 • Improved barn straw elevator (2.0) Vylepšené stodole sláma výtah (2,0)
 • Improved ground collision for brewery and grain mill (2.0) Vylepšená kolize důvod pro pivovar a mlýnských (2,0)
 • General multiplayer improvements and optimisations (2.0) Obecné multiplayer zlepšení a optimalizace (2,0)
 • Added NAT Punch-through support for multiplayer (STUN) (2.0) Přidáno NAT Punch-prostřednictvím podpory pro multiplayer (STUN) (2.0)
 • Reduced time to create multiplayer game (2.0) Snížený čas na vytvoření hru pro více hráčů (2,0)
 • Added button mapping to analog axis (2.0) Přidáno tlačítko mapování analogové osy (2,0)
 • Shovel level is shown in the fill level bar as well (2.0) Lopata úroveň je zobrazena v baru vyplnit úrovni a (2,0)
 • Increased foliage growth time in Hard mode(3x) (2.0) Zvýšený růst listoví čas v režimu pevného (3x) (2.0)
 • Disabled environment maps in low hardware profile (2.0) Bezbariérový prostředí mapy v nízkých hardwarovém profilu (2,0)
 • Price of fertilizer has been increased (1.3) Cena hnojiv se zvýšila (1,3)
 • Improved calculation of milk, manure, liquid manure, grass and silage fill levels (1.3) Vylepšená výpočet mléka, hnůj, kejda, travní a siláže vyplnit úrovní (1,3)
 • Improved PDA tip triggers stats on multiplayer clients (1.2) Vylepšené PDA tip spouští statistiky na multiplayer klientů (1,2)
 • Added multiplayer ban and kick user functionality (1.2) Přidáno multiplayer a zákaz kop uživatelské funkce (1,2)
 • Improved driving behavior of several vehicles Zlepšené jízdní vlastnosti několika vozidel
 • Improved visual quality of wheat, barley and grass windrows Lepší vizuální kvalitu pšenice, ječmene a trávy hrázky
 • Improved viusal quality of Agrovector attacher Zlepšená kvalita viusal Agrovector upevňuje
 • Improved visual quality of chat user interface Lepší vizuální kvalitu chat uživatelského rozhraní
 • Improved visual quality of cow animations Lepší vizuální kvalitu krávy animací
 • Improved visual quality of windrows on multiplayer clients Lepší vizuální kvalitu hrázky na multiplayer klientů
 • Improved mass calculation of trailers Vylepšená výpočet hmotnosti přívěsů
 • Improved visual quality of multiplayer avatar Lepší vizuální kvalitu multiplayer avatar
 • Improved shop messages in multiplayer games on the game host Vylepšené shop zprávy v multiplayer hry na hru hostitele
 • Save settings of the multiplayer game creation screen Uložit nastavení na tvorbu multiplayer herní obrazovky
 • Added total number of available open games to the join game screen Přidáno celkový počet dostupných otevřených her připojit herní obrazovky
 • Added auto save option to the game host admin screen and added new console commands gsAutoSave and gsAutoSaveInterval Přidáno automatické ukládání možnost hru hostitele admin obrazovka a přidány nové konzoli gsAutoSave a gsAutoSaveInterval
 • Added savegame history system Přidáno savegame historie systému
 • Added Internet/LAN icon image to the join game screen Přidáno Internet / LAN obrázek ikony se připojit herní obrazovky
 • Added mod management screen to remove installed mods Přidáno mod řízení obrazovce odebrat nainstalované mody
 • Added advanced controls screen that allows the adjustment of gamepad deadzones and mouse sensitivity Přidáno pokročilé ovládání displeje, který umožňuje nastavení gamepadu deadzones a citlivost myši
 • Added new options "allow clients to sell vehicles" and "allow clients to create new fields" to multiplayer admin screen Přidány nové možnosti ", která klientům umožňuje prodávat vozidla" a "umožnit klientům vytvořit nové pole" na multiplayer admin obrazovku

http://www.landwirtschafts-simulator...2011Update.php
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one